Καρκίνος

Τις σοβαρές συζητήσεις με τους συνεργάτες, πελάτες, αφεντικά, κλπ., άσ’τες καλύτερα για λίγες μέρες αργότερα.

Το ίδιο και με τον-τη σύντροφό σου.

Μπορεί σήμερα να μην επιτρέπονται εντάσεις και λάθη στην επικοινωνία. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Λέων