Κλείσιμο σε 10 δευτερόλεπτα..
Κλείσιμο
Κλείσιμο σε 10 δευτερόλεπτα..
Κλείσιμο
popaganda
popagandaΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μετάβαση στη ψηφιακή εποχή

Η τεχνολογία έχει εισβάλει σε πολλές και διαφορετικές πτυχές της ανθρώπινης πραγματικότητας, συμπεριλαμβανομένων των κλάδων της υγείας, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού. Αναμφισβήτητα, βαδίζουμε προς μια καινούρια, ψηφιακή εποχή με νέες προκλήσεις.

 

Αναλυτικότερα, η ψηφιοποίηση έχει τη δυνατότητα να προσφέρει λύσεις για πολλές από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν η Ευρώπη και οι Ευρωπαίοι. Οι ψηφιακές τεχνολογίες αλλάζουν όχι μόνο τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι επικοινωνούν, αλλά και γενικότερα τον τρόπο με τον οποίο ζουν και εργάζονται. Αξιοποιώντας την ευκαιρία που της έδωσε η πανδημία COVID-19, η ΕΕ εργάζεται για να επιταχύνει την μετάβαση σε έναν κόσμο τεχνολογικά προηγμένο. 

Οι επαγγελματίες, ανεξαρτήτως τομέα εργασίας, είναι απαραίτητο να αναπτύξουν ορισμένες ψηφιακές δεξιότητες προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό το νέο τεχνολογικό περιβάλλον. Οι ψηφιακές δεξιότητες μπορεί να διακριθούν σε βασικές δεξιότητες, στις οποίες περιλαμβάνονται οι τεχνικές δεξιότητες, η διαχείριση πληροφοριών, η επικοινωνία, η συνεργασία, η δημιουργικότητα, η κριτική σκέψη και η επίλυση προβλημάτων και σε συναφείς δεξιότητες, στις οποίες περιλαμβάνονται η ηθική συνείδηση, η ευελιξία και η δια βίου μάθηση. Προκειμένου να αναπτυχθούν οι ψηφιακές δεξιότητες των εργαζομένων, έχουν υλοποιηθεί διάφορα προγράμματα σε Ευρώπη και Ελλάδα, υποδηλώνοντας έτσι τη σπουδαιότητα της δίκαιης μετάβασης στην ψηφιακή εποχή.

Αξίζει να σημειωθεί, πως οι ψηφιακές λύσεις συμβάλλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας, προάγουν την εκπαίδευση, τονώνουν την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία και μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή των πολιτών. Η ψηφιακή τεχνολογία παίζει καίριο ρόλο στον μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής οικονομίας και κοινωνίας ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της κλιματικά ουδέτερης Ευρώπης  έως το 2050.

Η κρίση COVID-19 κατέδειξε τη σημασία του ψηφιακού μετασχηματισμού στους τομείς της υγείας και της περίθαλψης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, αποτελεί η εισαγωγή της άυλης, ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Η ψηφιοποίηση αυτή μπορεί να ενισχύσει την ανθεκτικότητα των συστημάτων υγείας και την αντίδρασή τους στην πανδημία. Παράλληλα, παρατηρείται αυξημένη ανάγκη για τηλεεκπαίδευση σε όλες της βαθμίδες. Οι αλλαγές που έχει επιφέρει η ψηφιακή επανάσταση στην εκπαίδευση καλούν τους εκπαιδευτικούς να ανταποκριθούν και να προσαρμοστούν άμεσα στις προκλήσεις του μέλλοντος. Οι σύγχρονες τεχνολογίες βοηθούν στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των μαθητών ώστε να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής και επιτρέπουν στο σχολείο και τους εκπαιδευτικούς να έχουν καλύτερη επικοινωνία μέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα. Παρόλα αυτά, επισημαίνεται η ανάγκη υποστήριξης και επιμόρφωσης, ώστε να γίνεται η καλύτερη δυνατή χρήση των τεχνολογιών αλλά και η πραγματική εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες και στις ψηφιακές δεξιότητες.

Στο παγκοσμιοποιημένο και ανταγωνιστικό περιβάλλον του 21ου αιώνα ακόμη και ο πολιτισμός καλείται να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής και να ενσωματώσει τις νέες τεχνολογίες στη λειτουργία του. Η ψηφιακή επικοινωνία αντικαθιστά τις παραδοσιακές μορφές επικοινωνίας, ενώ συχνά τίθενται και εξετάζονται τα θέματα ψηφιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και των πολιτικών που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και η χώρα μας για την προστασία και ανάδειξη των πολιτιστικών τους αγαθών. 

Η ΕΕ αντιμετωπίζει αυξανόμενη ζήτηση σε όλους τους τομείς για εργαζόμενους με ψηφιακές δεξιότητες. Εκτιμάται το έλλειμα στελεχών υψηλής ψηφιακής εξειδίκευσης στην Ευρώπη αγγίζει το ένα εκατομμύριο. Τα κράτη μέλη της ΕΕ επιθυμούν να μειωθεί κατά το ήμισυ ο αριθμός αυτός έως το 2025 μέσω της βελτίωσης της ψηφιακής εκπαίδευσης και της αναβάθμισης των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού.

Σε γενικές γραμμές, τόσο οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις όσο και οι ευρωπαίοι πολίτες χρειάζονται ένα επαρκές πλαίσιο πολιτικής και κατάλληλες δεξιότητες και υποδομές για την αξιοποίηση της τεράστιας αξίας που δημιουργεί η ψηφιακή οικονομία και την επιτυχή έκβαση της ψηφιακής μετάβασης.

Συνοψίζοντας, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαδραματίζει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση της ψηφιακής οικονομίας, με την ανάληψη πρωτοβουλιών σε διάφορους τομείς πολιτικής, οι οποίες εκτείνονται από την τόνωση των επενδύσεων έως την αναμόρφωση των νομοθεσιών της ΕΕ και τη λήψη μη νομοθετικών μέτρων για τη βελτίωση του συντονισμού και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών. Οι πολίτες της ΕΕ συνειδητοποιούν ολοένα και περισσότερο ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην καθημερινή τους ζωή. Στο πλαίσιο μιας έρευνας που πραγματοποιήθηκε το 2017, τα δύο τρίτα των Ευρωπαίων δήλωσαν ότι οι εν λόγω τεχνολογίες έχουν θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία, στην οικονομία, αλλά και στην ίδια τους τη ζωή. Συνεπάγονται, ωστόσο, νέες προκλήσεις. Η πλειονότητα των ερωτηθέντων έκριναν ότι οι αρχές και οι επιχειρήσεις των κρατών μελών της ΕΕ πρέπει να λάβουν μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των εν λόγω τεχνολογικών εξελίξεων.

Κατά τα προσεχή έτη, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ενισχύσει τη στήριξη που παρέχει για την ψηφιακή μετάβαση. Αδιαμφισβήτητα θα χρειαστεί η λήψη περαιτέρω μέτρων σε επίπεδο ΕΕ, κυρίως για την αύξηση των επενδύσεων σε υποδομές, την τόνωση της καινοτομίας, την προώθηση ψηφιακών πρωταθλητών και της ψηφιοποίησης των επιχειρήσεων, αλλά και τη διασφάλιση επαρκούς νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου στους τομείς της προηγμένης υπολογιστικής και δεδομένων, της τεχνητής νοημοσύνης και της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.

POP TODAY
popaganda
© ΦΩΤΑΓΩΓΟΣ ΕΠΕ 2022 / All rights reserved
Διαβάζοντας την POPAGANDA αποδέχεστε την χρήση cookies.