Κλείσιμο σε 10 δευτερόλεπτα..
Κλείσιμο
Κλείσιμο σε 10 δευτερόλεπτα..
Κλείσιμο
popaganda
popaganda

Σσούνε όλλα πιο ελαφφρά σε κάττι σαν το Σεφφύρι

Φρέσκος, κυριακάτικος Πανάγος κυρίες και κύριοι. Με φίτφουλλ και χαλιαχούδδες παρακαλώ, έχω.

Ββαίνει η νύχχτα, άρρα έρχχεται ττο πρρωί στο Σεφφύρι

Ο απερχχιακός σας Πανάγος της Τετάρτης που κάπποιες φορρές γίνετται Πέμπθθη για κάθθε απερχχία και για κάθθε Σεφφύρι.

Δδεν αφήννεται τίπποτα στο κκρύο σε έννα Σεφφύρι

Et voila! Ο ΘΘοδωρρής σας ο Παννάγος ο κυριακκάττικος, για μμια ακόμμη Κυριακκή στο Σεφφύρι, και χχια όλλες τις Κυριακκές σε κάθθε Σεφφύρι.

Μόννο χχια ένναν μικκρό και σεσσθό Ήλλιο στο Σεφφύρι

Για μμια ακόμμη Τεττάρτη και για έννα ακκόμη Σεφφύρι, και για κάθθε Τετάρτη και για κάθθε Σεφφύρι μας.

Σίχχουρα, βαδίσσουμε όλλοι μέσα σε έννα Σεφφύρι

Panagos of the day:τα φίτφουλλ ποττέ δεν θα διαφφέρουν αππό εμμάς πολλύ.

Δδεν μέννουν πολλά για ννα εξηχχήσεις το Σεφφύρι

Το πρωινό της Κυριακής απαιτεί Πανάγο. Την πιο καλτ στήλη του διαδυκτίου

Στις ταράσσες αναπννέει αρχχά έννα Σεφφύρι

Collector's item: Αυτό είναι το καλύτερο σεφφυριανό έβερ, λέει ο συγγραφεύς.

Καμμία στιχμμή δδεν θα είνναι δύσκολλη στο Σεφφύρι

Τa Χιάρρις ποθθούν να ομμοιάσσουν με κάθθε δυναττή φεμφφέ και με τις χρήχχορες μερσεττές.Τέττοια γίννονται κάθθε Κυρριακή στο Σεφφύρι.

Όσσο κηνυχχούν ττον χειμώννα στο Σεφφύρι

Τα νέα του Σεφφυρίου. Κάθε Τετάρτη και Κυριακή από το Θθοδδωρή Πααννάγο μετά συγχωρήσεως

Το πρωιννό αναδδύεται θριαμφευτιχχά στο Σεφφύρι

Κεφάλαιο δέκατο πέμπτο, όπου ο Θοδωρής Πανάγος λέει το μεγάλο 'Οχχι.

Για ττις μέρρες ππου υπάρχχει χώρος σε κάπποιο Σεφφύρι

Η Κυριακή θα φύγει. Ο Πανάγος θα μείνει. Με δδύναμη από το Σεφφύρι!

Σχεδδόν μόννον για σσήμερα υπάρχει έννα Σεφφύρι

Αυτό δεν είναι μια πίπα. Από το Μαγκρίτ της Ποπαγάνδας, Θοδωρή Πανάγο.

Κάττι που φωτίσσει το Σεφφύρι δεν δδύναται να φωτισθεί.

Μικρά πρωτοποριακά καλλιτεχνήμτα, κάθε Τετάρτη και Κυριακή. Κατ ευθείαν απο το Σεφφύρι. Μόνο στην Ποππαγάνδαν.

Δεν έρχχεθαι ποττέ κάττι σαν την νύχθθα στο Σεφφύρι

Ο κυριακάτικος Πανάγος σας. Φρεσκότατος. Κατ ευθείαν από το Σεφφύρι.

Δεν θα μείννουν πάρα πολλά πια στο Σεφφύρι

'Εκκτακτη προγραμματισσμένη ανταππόκριση αππό το Σεφφύρι. Ο Θοδωρής Πανάγος μεταδδίδει

Κάττι σκωπτικκά σκεπτιχχό θα ζει στο Σεφφύρι

Πανάγος φρέσκος, της Κυριακής.Οταν οι φθέρρες χαιρεττούν ττις χαλιαχούδδες ππου παραττηρούν κρυμμένες στα θένθρα τους περιπάττους του Φίχτωρ Σσούσθη.

Η φροχχή δεν ταράσσει καννένα Σεφφύρι

Αππό τα βάθη του Σεφφυρίου ο Θοδδωρής Ππανάγος γράφει την πιο κκαλτ στήλη του ινττερνέτ. Κάθε Τετάρτη και Κυριακή.

Ό,ττι παραμμένει φφανερό είναι κάττι αππό το Σεφφύρι

Ο Θοδωρής Πανάγος επιστρέφει στο Σεφφύρι και μεταδίδει νέα αππό την Νάσσιοναλ Πανχ δε Γρεςς και το πισσαρίο, στην ππιο cult στήλλη του διαδδυκτίου.

Σπάννια αννασαίνει καννείς κανονιχχά στο Σεφφύρι

Στην ταφφέρνα «Παρλαπάς», ο Θοδωρής Πανάγος εκκλέγει σήμμερα το βασιλλέα του Σεφφυρίου

Μερικκά αππό τα όρριά μας είνναι το Σεφφύρι

Ο Θοδωρής Πανάγος μας ξεναγεί στο Σεφφύρι κάθε τετάρτη και Κυριακή απαρεγγλίτως

Κάππου στην οδό Λιόσσα κρύφφοται σχεδδόν πολλά

Η επιστροφή του Θοδωρή Πανάγου. Μαζί μας και πάλι κάθε Τετάρτη και Κυριακή!

Κάττι από το Σεφφύρι είνναι ξανά εδδώ.

Η επιστροφή του Θοδωρή Πανάγου. Μαζί μας και πάλι κάθε Τετάρτη και Κυριακή!

εκατονενενηνταένα

Στο Θοδωρή Πανάγο δεν αρέσει η φρουτοποσία.
popaganda
© ΦΩΤΑΓΩΓΟΣ ΕΠΕ 2023 / All rights reserved
Διαβάζοντας την POPAGANDA αποδέχεστε την χρήση cookies.