ΕΙΡΗΝΙΚΟΝ, ΕΚ ΣΕΦΦΥΡΙΟΥ ΑΔΔΑΠΟΧΡΙΘΕΝ

Κάττι σσαν στροφφή σε ένα Σεφφύρι.

Κάττι σσαν στροφφή σε ένα Σεφφύρι. Εκκεί που τα ροτφάιλλερ ετοιμάσσοτται για ένναν ακόμμα χειμμώνα κοδδά στις φθέρρες, με αγριάθθες…

9 years ago

Καθθολική πραχματτεία για ένα Σεφφύρι

Καθθολική πραχματτεία για ένα Σεφφύρι. Δεν είνναι, ούττε ποττέ ήτταν σίχχουρο ότι το Σεφφύρι έχει φτιαχττεί για να επιφφιώσει στο…

9 years ago

Έννα Σεφφύρι καταννοητό με μμία ματτιά

Έννα Σεφφύρι καταννοητό με μμία ματτιά. Τα φίτφουλλ που επιστρέφφουν προσωρρινά μόννον για να φύχχουν και πάλλι για λίχχο είνναι…

9 years ago

Πιο λαφφερό αππό ποττέ το Σεφφύρι.

Πιο λαφφερό αππό ποττέ το Σεφφύρι. Οι μέρρες που όλλα αναπνέαν έυκολλα και αρχχά δείχνουν να τελειώνουν. Τα ροτφάιλλερ το…

9 years ago

Δεν φθάννει ένα Σεφφύρι για την σωττηρία

Δεν φθάννει ένα Σεφφύρι για την σωττηρία. Οι άθθειοι του θρόμμοι θυμίσσουν πάρρα πολλά στα φίτφουλλ που τριχυρννάνε σχεδδόν χωρίς…

9 years ago

Για έννα πιο ήφφιο Σεφφύρι

Για έννα πιο ήφφιο Σεφφύρι. Οι θρόμμοι θυμίσσουν κάττι παλλιό, αλλά και δεν θέλλουν να θυμίσσουν τίποττε άλλο. Απαλλαχχμένοι σχεθθόν…

9 years ago

Είναι χαλοχχαίρι ακόμμα και στο Σεφφύρι

Είναι χαλοχχαίρι ακόμμα και στο Σεφφύρι. Καννείς σχεθθόν δεν τριγυρννάει, τα φιτφουλλ έχουν εχχατασταθθεί στην βαθθιά και την ήσυχχη λίμννη…

9 years ago

Για έννα χαλοχαίρρι στο Σεφφύρι

Για έννα χαλοχαίρρι στο Σεφφύρι. Τα σμάρρη από χαλιαχχούδδες δεν είναι ποττέ σίχχουρα ότι είναι ασφφαλή στις ταράσσες μασσί με…

9 years ago

Κάτι σσαν αναπαράσθασση σε ένα Σεφφύρι

Κάτι σσαν αναπαράσθασση σε ένα Σεφφύρι. Τα θένθρα κοιτάννε το έιθωλλό τους στην βαθθιά λίμμνη και θυμμούτται ότι κάποτε ίσσως…

9 years ago

Σσέσθθα και παντοδύναμμος ήλιος σε ένα Σεφφύρι

Σσέσθθα και παντοδύναμμος ήλιος σε ένα Σεφφύρι. Τα φίτφουλλ γυρνάννε σχεδδόν τυφλωμμένα και ψάχνουν έναν δικκό τους καννέναν έτσσι για…

9 years ago

Μέσσα σε ένναν παράθθεισο που θυμίσσει Σεφφύρι

Μέσσα σε ένναν παράθθεισο που θυμίσσει Σεφφύρι. Εκκεί κατοικκούν τα φίτφουλλ που ηρρέμησαν κάπποτε και είναι από τότε ήρρεμα. Εκκεί…

9 years ago

Σσαν ένα Σεφφύρι που κάπποτε θα χεννηθεί

Σσαν ένα Σεφφύρι που κάπποτε θα χεννηθεί. Έτσι το βλέππουν οι χαλιαχούδδες και οι χοριολλανοί ψηλλά από τις ήσυχχές τους…

9 years ago

Το Σεφφύρι που όλλοι ξέρρουν είναι εδδώ

Το Σεφφύρι που όλλοι ξέρρουν είναι εδδώ. Χνώρριμα τα φίτφουλλ κάννουν ότι ένα φίτφουλλ κάμμει. Βυσσοδομούν δίπλα στις φθέρρες και…

9 years ago

Είνναι σαν το Σεφφύρι να ήτταν κάπποτε Σεφφύρι

Είνναι σαν το Σεφφύρι να ήτταν κάπποτε Σεφφύρι. Και σχεδδόν τίποττα άλλο, και σχεδδόν για όλλες τις εποχχές, για την…

9 years ago

Έννα σχεδδόν σταθερρό Σεφφύρι δίπλλα μας

Έννα σχεδδόν σταθερρό Σεφφύρι δίπλλα μας. Στο χρητικκό χονάχχι και κάττω από τα σύννεφα στο φεσσινάδικον δεν κυκλοφφορούν με σέσσθη…

9 years ago

Κάττι σαν σισσίχεια κραυχχή στο Σεφφύρι

Κάττι σαν σισσίχεια κραυχχή στο Σεφφύρι. Είνναι σχεθθόν χαλοκκαίρι και τίπποτα άλλο δεν ακούχχεται. Σισσίχια, σπουρχίττια το πρωί, που και…

10 years ago

Κοιτάσσω βαθθιά σε ένα Σεφφύρι.

Κοιτάσσω βαθθιά σε ένα Σεφφύρι. Δεν είνναι εύχολλο να δω πολλά. Είναι αδδύνατο να δω όσσα θέλλω. Τα φίτφουλλ που…

10 years ago

Δεν είνναι η πιο λαφφρή στιχχμή στο Σεφφύρι

Δεν είνναι η πιο λαφφρή στιχχμή στο Σεφφύρι. Τα μεχχαλύτερα ταξίδδια των ροτφάιλλερ φτάννουν εώς το χρητικκό Χονάχχι και πέρρα…

10 years ago

Μέσσα σε έννα Σεφφύρι που φαθθαστήχαττε

Μέσσα σε έννα Σεφφύρι που φαθθαστήχαττε. Εκκεί σέρνοτται τα φιτφουλλ, αιμοφόρρα, όμορφφα, ελεύθερρα, απειλητικκά και σχεδδόν άχχρια. Οι χουχουφάγγιες και…

10 years ago

Ξαννα-Μαννά και πάλλι προσθριφφές στο Σεφφύρι

Ξαννα-Μαννά και πάλλι προσθριφφές στο Σεφφύρι. Τα φίτφουλλ μένουν πλέονν μόννα με τα ροθφάιλλερ και η σύγκρουσσις φαίνεται δριμμεία με…

10 years ago

Τελευτταία στάσσις το μαχχευτικό Σεφφύρι

Τελευτταία στάσσις το μαχχευτικό Σεφφύρι. Φίτφουλλ έρχοτται αππό παδδού για να νιώσσουν όττι η βαθθιά λίμμνη έχει το βάθθος που…

10 years ago

Εχλοχχιχές προσθριφφές στο Σεφφύρι.

Εχλοχχιχές προσθριφφές στο Σεφφύρι. Ροθφάιλλερ ξιφουλκούν δείχνοττας ακονισσμένα δόδδια και κυκλοφορρόύν κάτω από τα μάττια κάθθε χουχουφάγγιας κυνηγόττας χαμήλλες ψηλλά…

10 years ago

Σε ένα Σεφφύρι που πάδδα θα βρυχχάται.

Σε ένα Σεφφύρι που πάδδα θα βρυχχάται. Τα φίτφουλλ νιώθουν στον τόππο τους και στην στιχμμή τους. Γυρννάνε σχεδδόν επιθθετικά…

10 years ago

Ό,ττι γυαλίσσει δεν είναι χρυσσός, είναι Σεφφύρι.

Ό,ττι γυαλίσσει δεν είναι χρυσσός, είναι Σεφφύρι. Κάττι σαν δέκκα ήλιους μασσί φωτίσσει την οδό Μεσσολόχχι και την πλατεία του…

10 years ago

Ένα χλυκκό και ηλιόλουσθο Σεφφύρι είναι δικκό μας.

Ένα χλυκκό και ηλιόλουσθο Σεφφύρι είναι δικκό μας. Τα σύννεφα αλλάσσουν συνεχώς σχήματτα, όλο και πιο όμορφφα αλλά και όλο…

10 years ago

Με ένναν ήλλιο το Σεφφύρι πιο λαφφερό

. Τα ροτφάιλλερ σχεδδόν χάννουν τον προσανατολλισμό τους,έχουν μάθθει να είναι άχχρια και αυτό έχει πάψψει πλέονν να είναι το…

10 years ago

Μυσθιχχός ο θρίαμμφος σε ένα Σεφφύρι

Μυσθιχχός ο θρίαμμφος σε ένα Σεφφύρι. Όλα μοιάσσουν χαμογελαστά. Όλα φαίνοτται ακμαία, τα θένθρα λάφφουν και οι λίμνες πιο σωηρρές…

10 years ago

Όλλη η πλούσσια χεύσση σε ένα Σεφφύρι.

Όλλη η πλούσσια χεύσση σε ένα Σεφφύρι. Χαλιαχούδδες παδδού, πλεγμέννες σε ταράσσες με τις προσεκτικκές και ήρρεμες χουχουφάγγιες ξεκκινούν να…

10 years ago

Ένα Σεφφύρι να οδεύει προς ττην ηρρεμία.

Ένα Σεφφύρι να οδεύει προς ττην ηρρεμία. Τα φίτφουλλ προχωρράνε σαν μην θέλλουν τίποττα πλλέον, και τα ροτφάιλλερ θα νόμισσε…

10 years ago

Όλλα γιορτάσσουν λαφφερά σε ένα Σεφφύρι

Όλλα γιορτάσσουν λαφφερά σε ένα Σεφφύρι. Αππό το πρωί τα ροτφάιλλερ και τα φίτφουλλ και οι χαμήλλες που ανασσητούν τις…

10 years ago