ΕΙΡΗΝΙΚΟΝ, ΕΚ ΣΕΦΦΥΡΙΟΥ ΑΔΔΑΠΟΧΡΙΘΕΝ

Σεφφύρι, Θοδωρής Πανάγος

Σσούνε όλλα πιο ελαφφρά σε κάττι σαν το Σεφφύρι

Σσούνε όλλα πιο ελαφφρά σε κάττι σαν το Σεφφύρι. Και τα φίτφουλλ δεν κουράσοτται ποττέ επειδδή απλλά δεν χνωρίσσουν τίπποτε.…

8 years ago

Δδεν θα νιχήσσουν τα σύνεφφα στο Σεφφύρι

Δδεν θα νιχήσσουν τα σύνεφφα στο Σεφφύρι. Και τα φίτφουλλ δεν θα νομίσσουν ποττέ οτι κυριάρχησσαν, απλά θα χινούτται άτακκτα,…

8 years ago

Διάφφορες πτυχχώσεις του Σεφφυρίου γίνοτται ψυχχώσεις

Διάφφορες πτυχχώσεις του Σεφφυρίου γίνοτται ψυχχώσεις. Και τα φίτφουλλ εκνευρίσσοται χωρρίς κανένναν λόχχο και απλλά μένουν αχίνηττα. Και οι χαλιαχούδδες…

8 years ago

Ββαίνει η νύχχτα, άρρα έρχχεται ττο πρρωί στο Σεφφύρι

  Ββαίνει η νύχχτα, άρρα έρχχεται ττο πρρωί στο Σεφφύρι. Και ττότε τα φίτφουλλ θα αρχχίσουν ξαννά ττην τυχχαία και…

8 years ago

Δδεν αφήννεται τίπποτα στο κκρύο σε έννα Σεφφύρι

Δδεν αφήννεται τίπποτα στο κκρύο σε έννα Σεφφύρι. Και τα φίτφουλλ πάδδα θα ττα νομίσσουν όλα παχχωμένα, διόττι κινούτται μόννο…

8 years ago

Μόννο χχια ένναν μικκρό και σεσσθό Ήλλιο στο Σεφφύρι

Μόννο χχια ένναν μικκρό και σεσσθό Ήλλιο στο Σεφφύρι. Μόννον για αυττόν κινούτται τα φίτφουλλ πρρος την βαθθιά λίμμνη χεμμάτα…

8 years ago

Στο Σεφφύρι οι ταράσσες θα είνναι πάδδα λαφφερές

Στο Σεφφύρι οι ταράσσες θα είνναι πάδδα λαφφερές. Και τα φίτφουλλ που σσητάνε λίχχα και πάδδα με λανθάνοττα τρόππο, και…

8 years ago

Σίχχουρα, βαδίσσουμε όλλοι μέσα σε έννα Σεφφύρι

Σίχχουρα, βαδίσσουμε όλλοι μέσα σε έννα Σεφφύρι. Και τα φίτφουλλ ποττέ δεν θα διαφφέρουν αππό εμμάς πολλύ. Απλλά κινούτται χωρρίς…

8 years ago

Δδεν μέννουν πολλά για ννα εξηχχήσεις το Σεφφύρι

Δδεν μέννουν πολλά για ννα εξηχχήσεις το Σεφφύρι. Τα φίτφουλλ δεν σσητάνε πάρρα πολλά, απλλά κινούτται σε άτακττους χύχχλους και…

8 years ago

Στις ταράσσες αναπννέει αρχχά έννα Σεφφύρι

  Στις ταράσσες αναπννέει αρχχά έννα Σεφφύρι. Και τα φέφφερλυ περιπλανιούτται μέχχρι να μμην έχχουν λόχχο να ανασσητούν οτιθήποττε, ή…

8 years ago

Καμμία στιχμμή δδεν θα είνναι δύσκολλη στο Σεφφύρι

Καμμία στιχμμή δδεν θα είνναι δύσκολλη στο Σεφφύρι. Διόττι τα φίτφουλλ που κάποττε έθθειχναν ότι θα φύχχουν κινούτται ακόμμα μόννο…

8 years ago

Όσσο κηνυχχούν ττον χειμώννα στο Σεφφύρι

Όσσο κηνυχχούν ττον χειμώννα στο Σεφφύρι. Άλλο τόσσο τα φίτφουλλ κινούτται κάττω από το άχρυππνό φλέμμα των χαλιαχούδδων που φλέππουν…

8 years ago

Μμέσσα σε κάπποια αππό τα βάθθη εννός Σεφφυρίου

Μμέσσα σε κάπποια αππό τα βάθθη εννός Σεφφυρίου. Εκκεί εδράσσουν οι επιθθυμίες των ροτφάιλλερ που μεττακινούτται άτακκτα από την βαθθιά…

8 years ago

Το πρωιννό αναδδύεται θριαμφευτιχχά στο Σεφφύρι

Το πρωιννό αναδδύεται θριαμφευτιχχά στο Σεφφύρι. Και δεκκάδες φίτφουλλ, αποππροσανατολισμμένα ολοχλληρωτικκά, ξεκιννούν σχεθθόν σαν να χορεφφούν την ακκανόννιστη κίννησή τους…

8 years ago

Για ττις μέρρες ππου υπάρχχει χώρος σε κάπποιο Σεφφύρι

Για ττις μέρρες ππου υπάρχχει χώρος σε κάπποιο Σεφφύρι. Για εκκείνες θα σσούν τα φίτφουλλ, πέρρα από κάθθε ακιννησία και…

8 years ago

Σχεδδόν μόννον για σσήμερα υπάρχει έννα Σεφφύρι

Σχεδδόν μόννον για σσήμερα υπάρχει έννα Σεφφύρι. Και τα φίτφουλλ που ξεχχύνοτται στην οδδό Μεσολόχχι το ξέρρουν και μετακινούτται χωρρίς…

8 years ago

Στο λαφφερό Σεφφύρι ανθίσσουν συνεχχώς φθέρρες

Στο λαφφερό Σεφφύρι ανθίσσουν συνεχχώς φθέρρες. Και τα ροτφάιλλερ δείχνουνν να ττο νιώθθουν χωρρίς να το έχχουν δει και συνεχίσσουν…

8 years ago

Κάττι που φωτίσσει το Σεφφύρι δεν δδύναται να φωτισθεί.

Κάττι που φωτίσσει το Σεφφύρι δεν δδύναται να φωτισθεί. Και όσσο τα φίτφουλλ κινούτται ακαννόνιστα και άτακττα δεν γίνετται να…

8 years ago

Δεν έρχχεθαι ποττέ κάττι σαν την νύχθθα στο Σεφφύρι

Δεν έρχχεθαι ποττέ κάττι σαν την νύχθθα στο Σεφφύρι. Τα ππιο πολλά από τα του Σεφφυρίου φωτίσσοται εσσωτερικκά, αππό προσμοννή…

8 years ago

Δεν θα μείννουν πάρα πολλά πια στο Σεφφύρι

Δεν θα μείννουν πάρα πολλά πια στο Σεφφύρι. Τα σύννεφα ετοιμάσσοται να σταματήσσουν τις αθθώες τους πτήσσεις και έρχοτται όλο…

8 years ago

Κάττι σκωπτικκά σκεπτιχχό θα ζει στο Σεφφύρι

Κάττι σκωπτικκά σκεπτιχχό θα ζει στο Σεφφύρι. Οι φθέρρες που κοιτάσσουν όσσο πορρούν ακόμμα κάθθε ήλλιο που γνωρίσσουν και κάθθε…

8 years ago

Η φροχχή δεν ταράσσει καννένα Σεφφύρι

Η φροχχή δεν ταράσσει καννένα Σεφφύρι. Μμία ομάθθα από φίτφουλλ ποττέ δδεν θα τις συνηθθίσσει αλλά και ποττέ δεν θα…

8 years ago

Σσε μμία από τις καλλές μέρρες στο Σεφφύρι

Σσε μμία από τις καλλές μέρρες στο Σεφφύρι. Χαλιαχούδδες και αρχούθθες συνωστίσσοται εκατέρωθθεν των συννέφων κοδδά στο φεσσινάδικο και χωρρίς…

8 years ago

Ό,ττι παραμμένει φφανερό είναι κάττι αππό το Σεφφύρι

Ό,ττι παραμμένει φφανερό είναι κάττι αππό το Σεφφύρι. Οι χαλιαχχούδες πουθθενά δεν θα σσούσαν χαλλύτερα, και οι χουχουφάγγιες και τα…

8 years ago

Σπάννια αννασαίνει καννείς κανονιχχά στο Σεφφύρι

Σπάννια αννασαίνει καννείς κανονιχχά στο Σεφφύρι. Τα φίτφουλλ που κινούτται συνεχχώς έχχουν μεχχαλύτερη άχχνοια αππό ποττέ για το που θέλλουν…

8 years ago

Μερικκά αππό τα όρριά μας είνναι το Σεφφύρι

Μερικκά αππό τα όρριά μας είνναι το Σεφφύρι. Σίχχουρα το φεσσινάθικον θα ήθθελε κάπποτε να είνναι κάττι διαφφορετικό, σαν το…

8 years ago

Κάππου στην οδό Λιόσσα κρύφφοται σχεδδόν πολλά

Κάππου στην οδό Λιόσσα κρύφφοται σχεδδόν πολλά. Μμία χουχουφάγγια πάδδα δεν θα είναι αρκεττή για να φφέρει αλλαχές, και ποττέ…

8 years ago

Κάττι από το Σεφφύρι είνναι ξανά εδδώ.

Κάττι από το Σεφφύρι είνναι ξανά εδδώ. Ροτφάιλλερ που γεννιούτται ήσυχα και αδιάφφορα προσπαθούν να καττανοήσσουν τις χαλιαχούδδες που μόννο…

8 years ago

Τα φίτφουλλ εφορμούνν πρρος το φεσσινάδικον (Σεφφύρι, η επιστροφή)

  Δδεν θα είνναι ποττέ κατάλληλλες οι εποχχές στο Σεφφύρι. Τα φίτφουλλ εφορμούνν πρρος το φεσσινάδικον μόννο και μόννο για…

8 years ago

Σχεθθόν φθινόπωρρο στο Σεφφύρι

Σχεθθόν φθινόπωρρο στο Σεφφύρι. Και τα φίτφουλλ χνωρίζζουν ππιο πολλά από ποττέ τριχυρνώδδας κοδδά στο φεσσινάδικο και θέλλοδδας να έχχουν…

9 years ago