NEWS
13.08.2020

Πώς να χρησιμοποιούνται καλύτερα τα κονδύλια της ΕΕ για τους πρόσφυγες

Τέσσερις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μετανάστευσης στην Ελλάδα, δημοσίευσαν σήμερα μια σύνοψη πολιτικής με συστάσεις προς τις εθνικές αρχές.

Τέσσερις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μετανάστευσης στην Ελλάδα, δημοσίευσαν μια σύνοψη πολιτικής με συστάσεις προς τις εθνικές αρχές σχετικά με την καλύτερη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ για την ένταξη των αιτούντων άσυλο, των προσφύγων και των μεταναστών στη χώρα.

Παρά τη διαθεσιμότητα κονδυλίων, οι προσπάθειες για την ένταξη των προσφύγων και των μεταναστών στην Ελλάδα, είναι μέχρι τώρα περιορισμένες και κατακερματισμένες ενώ για την κυβέρνηση που ήρθε στην εξουσία πριν από ένα χρόνο, η ένταξη δεν φαίνεται να είναι ψηλά στην ατζέντα της. Οι πολύπλοκες διαδικασίες χρηματοδότησης, η περιορισμένη συνεργασία και συντονισμός μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων και συχνά η έλλειψη πολιτικής βούλησης, είναι μερικά από τα εμπόδια για την κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών. Αυτά μάλιστα τα ζητήματα, σε συνδυασμό με τις πολιτικές αποκλεισμού και τις έντονες συζητήσεις σε πολιτικό επίπεδο, συχνά οδηγούν σε ρατσιστικές συμπεριφορές και ακόμη και βία κατά των μεταναστών, των προσφύγων και εκείνων που τους βοηθούν.

Η επικείμενη έλευση του επόμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) – του επταετούς σχεδίου δαπανών της Ευρώπης – είναι μια ευκαιρία για την Ελλάδα να βελτιώσει τις κοινωνικές της πολιτικές για όλους και να επανεξετάσει την προσέγγιση και τη στρατηγική της για την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών. Μια ευκαιρία που δεν μπορεί να χάσει η χώρα, ειδικά μετά την κρίση του Covid-19, η οποία θα έχει εξαιρετικά αρνητικό αντίκτυπο στις κοινωνίες, τις οικονομίες και τις ευάλωτες ομάδες, εάν δεν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα.

Η σύνοψη πολιτικής των SolidarityNow, Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity, Greek Forum of Refugees και Terre des hommes Hellas, προτείνει τρόπους βελτίωσης της διαχείρισης κονδυλίων και προγραμμάτων, ενώ παράλληλα εξετάζει εις βάθος τις τρεις βασικές πτυχές της ένταξης – εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση, απασχολησιμότητα και στέγαση- προτείνοντας συγκεκριμένα βήματα και ενέργειες για τη βελτίωσή τους. Όλες οι συστάσεις είναι το αποτέλεσμα συζητήσεων μεταξύ πολλών φορέων που ασχολούνται με τη μετανάστευση, συμπεριλαμβανομένων ελληνικών εθνικών και τοπικών αρχών, θεσμικών οργάνων της ΕΕ, φορέων της κοινωνίας των πολιτών και διεθνών μη κυβερνητικών οργανώσεων, κατά τη διάρκεια συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα αυτό το έτος.

Οι οργανώσεις καλούν τις ελληνικές αρμόδιες αρχές να λάβουν υπόψη τους τις προτεινόμενες συστάσεις κατά την υποβολή των προτάσεών τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επόμενη περίοδο χρηματοδότησης και να χρησιμοποιήσουν τους διαθέσιμους πόρους της ΕΕ για να διασφαλίσουν την κοινωνική συνοχή καθώς και να δημιουργήσουν μια πιο συμπεριληπτική κοινωνία για όλους.

«Στην Ελλάδα υπάρχει κακός συντονισμός και συνεργασία μεταξύ των ταμείων και περιορισμένος αριθμός δραστηριοτήτων για την κοινωνική ένταξη των προσφύγων», δήλωσε η Μελίνα Σπαθάρη, υπεύθυνη συνηγορίας ευάλωτων ομάδων για την οργάνωση παιδικής προστασίας Tdh Hellas, η οποία συνέβαλε στη σύνταξη του εγγράφου. «Ελπίζουμε ότι τέτοιες πρωτοβουλίες θα βοηθήσουν τις αρχές να κατανοήσουν την ανάγκη να συνεργαστούν στενότερα με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Εξάλλου, οργανώσεις όπως η Tdh Hellas που υποστηρίζουν παιδιά και νέους μετανάστες στην προσπάθειά τους να ενταχθούν στην ελληνική κοινωνία, έχουν πολλά να προσφέρουν προς αυτή την κατεύθυνση».

Δείτε τη σύνοψη πολιτικής εδώ.

© ΦΩΤΑΓΩΓΟΣ ΕΠΕ 2020 / All rights reserved
Διαβάζοντας την POPAGANDA αποδέχεστε την χρήση cookies.