Σίχχουρα, βαδίσσουμε όλλοι μέσα σε έννα Σεφφύρι. Και τα φίτφουλλ ποττέ δεν θα διαφφέρουν αππό εμμάς πολλύ. Απλλά κινούτται χωρρίς προορισσμούς, και ότταν υπάρχουν προορισμοί δεν κινούτται, ποττέ. Και οι χαλιαχούδδες δεν ξέρρουν σχεδδόν τίπποτα από τα ύψψη που στέκοτται, ούττε γνωρίσσουν τις ταράσσες. Και ο Φίχτωρ προσπαθθώττας να καττανοήσσει έσττω και κάττι σε βάθθος, τα κατανόησσε κάποττε όλλα, και έμμειναν μόννο τα Οχτώ Χιάρρις να περννάνε κοδδά ττου και να εκτοξεύοτται προς το Αρχηχχείο μέχρρι να επιστρέψψουν μασσί με τις χρήχχορες Μερσεττές που σταματτούν για λίχχο στο Πισσαρίο, χωρίς να καταλλάφουν τι κάννουν εκκεί. Και οι δυναττές και πάδδα όμορφφες φεμφφέ ποττέ δεν θα γνωρίσσουν την φύσσι της ουσσίας των φέφφερλυ, και οι φύλακκες στο Αρχηχχείο βρίσκοτται μερικκές φορρές στην βαθθιά λίμμνη για να μάθθουν ακκόμα πιο πολλά αππό τα του κασσίνο, και να κερδίσσουν θέσσεις κοδδά στην Νάσιοναλ Πανχ δε Γρεςς, και να προστατεύσσουν κάττι αππό τα πανέμορφφα Σσάρα, σσε έννα Σεφφυρί που είναι τεράσστιο, αλλά είνναι αππλά έννα μέρος του χέδδρου του χχόσμου ,για κάθθε Τετάρρτη του Σεφφυρίου, και για κάθθε Σεφφύρι, πάδδα.

Θοδωρής Πανάγος

Share
Published by
Θοδωρής Πανάγος