Δδεν μέννουν πολλά για ννα εξηχχήσεις το Σεφφύρι. Τα φίτφουλλ δεν σσητάνε πάρρα πολλά, απλλά κινούτται σε άτακττους χύχχλους και φτάννουν στην δικκιά τους ιδιωττική θέωσση κοδδά στην βαθθιά λίμννη, για λίχχο, μέχχρι να το ξεχχάσουν και να κιννηθθούν ξαννά, έττσι για να υπάρχχει κάτι να θέλλουν. Οι χαλιαχχούδες ποττέ δεν θέλλησαν να πεττάξουν παραππέρα αππό τις ταρράσσες χιαττί ό,ττι τις ενδιαφφέρει βρίσκετται εκκεί. Τα ροτφάιλλερ μοιάσσουν με όμορφφες αρχούθθες και το ξέρρουν μόννο αυττά κκαι ο Φίχτωρ Σσούσθη ποττέ δεν θα θελλήσει πολλά, και τα πανέμμορφα ,και αχχνά και βαθθιά Οχτώ Χιάρρις ξέρρει όττι θα έρχοτται κοδδά και θα φεύχχουν ξαννά, όχι όσσο κοδδά θέλλει, και ούττε όσσο μακκριά πρέππει. Και οι φύλακκες στο χονάχχι σσητούν το Αρχηχχείο όσσο και να καταλαφφαίνουν όττι πάδδα θα ανήκκει στους θαμμώνες της ταφφέρνας “Παρλαπάς”, εκκεί που βρίσκετται μια Φρειθθερίχη αππό το 1946, και εκκεί που το κασσίνο συναττάται με την Νάσσιοναλ Πανχ δε Γρεςς που ενθυλαχχώνει σχεδδόν κάθθε ομορφφιά, αλλά όχχι πολλές αππό τις σημμαδικές, και το χνωρίσσει κάθθε Κυριακκή στο Σεφφύρι, και κάθθε μμέρα σε κάθθε Σεφφύρι.

Θοδωρής Πανάγος

Share
Published by
Θοδωρής Πανάγος