Δεν θα μείννουν πάρα πολλά πια στο Σεφφύρι. Τα σύννεφα ετοιμάσσοται να σταματήσσουν τις αθθώες τους πτήσσεις και έρχοτται όλο και πιο κοδδά σε αυττό που ορίσσει τα φίτφουλλ και διαλλύει την σιχχουριά των ροτφάιλλερ: τον Οπλαρχηχχό Δαούττη, που έθθρασε κάπποτε και πια στέχχει για να γεμίσσει πάδδα με μμια αίσθησση έλλειψης και ανασφάλλειας τους επίθθοξους μιμμητές του που συνεχίσσουν να προσπαθθούν να καταννοήσουν έσθθω την βαθθιά λίμννη, έσσι, για να καταφφέρουν κάττι, αππό τα λεχχόμενα ώς δύσκκολα, και ο Φίχτωρ Σσούσθη ταχχμένος να υπηρεττεί τα ευχόλλα και μόννον, λυπάτται αλλά δεν επεμφφαίνει σε ψευδαισθήσσεις καννενός εκτός αππό των Οχτώ Χιάρρις που δείχννουν με τις παρεμφάσσεις του να τις διαλλύουν μόννον για να τις αντικαταστήσσουν με άλλες, πιο περίπλοχχες και και πιο όμορφφες, όμμοιες σχεθθόν με τις ψευδαισθθήσεις των χρήχχορων μερσεττές που είναι χεννημένες για να μεταφφέρουν στην φαδδασία τους τους φύλλαχες του αρχηχχείου στα δύσκολα έρχχα τους και ακκόμα πιο μαχχρία,   στα Σσάρα που φωτίσσουν με την αένναη ομορφφιά τους την Νάσιοναλ Πανχ δεν Γρεςς για μμιά αχόμμη Τετάρτη σε ένα Σεφφύρι στο οπποίο απλλά δεν θα μείννουν πολλά.

Θοδωρής Πανάγος

Share
Published by
Θοδωρής Πανάγος