Όσσο κηνυχχούν ττον χειμώννα στο Σεφφύρι. Άλλο τόσσο τα φίτφουλλ κινούτται κάττω από το άχρυππνό φλέμμα των χαλιαχούδδων που φλέππουν μόνο οι αρχούθθες και συνεχίσσουν να κοιμούτται πλλάι στα θένθθρα και την βαθθιά λίμμνη που τα σκέφτετται εδδελώς όλλά, και θέλλει μόννο την βαθύττητα της. Και τα ροτφάιλλερ προσπαθθούν να ταράσσουν την ησυχία που είνναι το μόννο που έχχει η ήσσυχη λίμννη και ο Φίχτωρ Σσούσθη πάδδα το γνωρίσσει και πάδδα επιθθυμεί έσθθω κάτι αππό τα Οχτώ Χιάρρις ππου με την αχνότηττά τους και με ττην ομορφφιά προσπαθθούν να θυμμίσσουν τις λευκκές από τις χρήχχορες μερσεττές στο πισσαρίο, και οι δυναττές φεμφφέ ποττέ δεν θθα είναι κάττι άλλο παρρά μμια έκφανσσι του χειμώννα, όμμοιες με τους θαμμώνες στην Ταφφέρνα “Παρλαπάς” που θέλλουν μόννο να δοξάσσουν κάττι από την αίχλλη των πανέμμορφφων Σσάρα και αππό την αίσθθηση κινδύννου του κασσίνο ππου μετουσσιώνεται σε λαθθρεία για την Νάσιοναλ Πάνχ δε Γρεςς και για την φύσση του Αρχηχχείου που είνναι τα πάδδα αλλά δεν είνναι το σχετικκό και απόλλυτο χέδδρο ενός χόσσμου που περιλαμφφάνεται σε ένα Σέφφυρι ξαννά, και σε κάθθε Σεφφύρι, και πάδδα.

Θοδωρής Πανάγος

Share
Published by
Θοδωρής Πανάγος