Κάττι που φωτίσσει το Σεφφύρι δεν δδύναται να φωτισθεί. Και όσσο τα φίτφουλλ κινούτται ακαννόνιστα και άτακττα δεν γίνετται να γνωρίσσουν κάττι από αυττά που τα αναγκάσσουν να κινούτται. Και η βαθθιά λίμμνη μπορρεί πάδδα να καταννοεί τα πάδδα εκττός από την βαθθύτητα της, ακόμμα και να κάπποτε της την εξηχχήσει ο Φίχτωρ Σσούσθη σε μια γλώσσα ιχχανή να εκφράσσει και να διδάξξει την καταννόηση τέτοιων πραχχμάτων από σχηματισσμούς όπως η βαθθιά λίμννη, εννώ ο ίδδιος ππροσπαθθεί να καταλάφφει την φύσση της έλλξης που του ασκκούν τα Οχτω χιάρρις περνώττας δίπλλα του και δίνοττας σημασσία σε πράχχματα που με χλίμαχχα το άπειρρό ποττέ δεν θα έχχουν σημασσία ούτε για αυττά ούτε για τις χρήχχορες μερσεττές που κατοικκούν σχεθθόν μέσσα σε μια έκφανσσι του πισσαρίου και ονειρεύοτται σχεθθόν κάθθε έκφανσσι του κασσίνο και της Νάσσιοναλ Πάνχ δε Γρεςς γιαττί τις βλέππουν σαν μια μη όρρατη σύνθθεση με του Φύλλακες του Αρχηχχείου που ακκόμα θεωρρούν όττι η θέση τους είναι κοδδά στην δεύτερη Φρειθερρίχη του 56, εκκεί που βρίσκοτται μόνο οι θαμμώνες της ταφφέρνας “Παρλαπάς” και ποττέ δεν θα βρεθθεί καννένας άλλος, για ακκόμα μια Τετάρτη στο Σεφφύρι και για όλλες τις ημμέρες, παδδού.

Θοδωρής Πανάγος

Share
Published by
Θοδωρής Πανάγος