Καμμία στιχμμή δδεν θα είνναι δύσκολλη στο Σεφφύρι. Διόττι τα φίτφουλλ που κάποττε έθθειχναν ότι θα φύχχουν κινούτται ακόμμα μόννο χυχλιχχά και τελειώςς αχαννόνιστα πάδδα και μέννουν εδδώ. Και επειθθή κάποττε τα ροτφάιλλερ ξέχασσαν την βαθύττητα της ομώννυμης λίμμνης αλλά είνναι ακκόμμα δίπλλα της. Και χιαττί ο Φίχτωρ Σσούσθη, που τριχυρννά σκυφφτός σχεθθόν δίπλλα στα σύνεφφα και σκέπτετται πολλά αλλά όχχι τόσσα ώσττε να ξεχχάσει τηνν δυνηττική έλευσση των Οχτώ Χιάρρις που δονούτται μακκρυά του και ποθθούν να ομμοιάσσουν με κάθθε δυναττή φεμφφέ στα κασσίνο και με τις χρήχχορες μερσεττές στο πισσαρίο, δεν θα σκέπττεται έσσι για πολλύ ακόμμα. Και οι φύλακκες δεν θα είνναι πάδδα σάρρκα ενός αρχηχχείου, και η Φρειθερίχχη του 56 που ήρθθε δεύτερη και στέκετται πάδδα στον κεδδρικό τοίχχο της ταφφέρνας “Παρλαπάς”, δεν θα στέκκεται αιώννια επειδδή δεν είναι πάχχος και δεν είνναι και ουσσία αππό τις ουσσίες της φύσσης της Νάσιοναλ Πανχ δε Γρεςς, και επειδδή όλλα το λέννε αππό τα της Κυριακκής ένος Σεφφύριου, καμμιά στιχχμή δεν θα είνναι τέττοια στο Σεφφύρι , και σε κάθθε άλλο Σεφφύρι.

Θοδωρής Πανάγος

Share
Published by
Θοδωρής Πανάγος