Τ Ο  Κ Ο Λ Υ Μ Π Ι

του Διονυσίου Σολωμού

 

Tο παιδάκι όταν αρχίση

Tο κολύμπισμα να μάθη,

O κολυμπιστής στα βάθη

Mε το χέρι το οδηγά

Tο αφήνει, το προσέχει,

Kι’ αν ιδή το οπώς δειλιάζει,

Eυθύς τρέχει και τ’ αρπάζει,

Kαι τον φόβον του ονειδά.