ÁíèéóìÝíá ëïõëïýäéá óå ôïðïèåóßá óôçí ðüëç ôïõ Íáõðëßïõ, ÄåõôÝñá 20 Ìáñôßïõ 2017. ¢ñ÷éóå   êáé åðßóçìá ç '¢íïéîç ôïõ 2017 óôï âüñåéï çìéóöáßñéï, óôï ïðïßï áíÞêåé êáé ç ÷þñá ìáò. Áíôßóôñïöá, óôï íüôéï çìéóöáßñéï èá îåêéíÞóåé ôï öèéíüðùñï.  Ï ¹ëéïò èá ëÜìðåé êÜèåôá ðÜíù áðü ôïí Éóçìåñéíü ôçò Ãçò êáé ç äéÜñêåéá ôçò ìÝñáò êáé ôçò íý÷ôáò èá åßíáé ðåñßðïõ ßäéá. ÌåôÜ ôéò 20 Ìáñôßïõ, óôï âüñåéï çìéóöáßñéï (êáé óôçí ÅëëÜäá) ç ìÝñá èá ìåãáëþíåé óõíå÷þò óå âÜñïò ôçò íý÷ôáò Ýùò ôï èåñéíü çëéïóôÜóéï, åíþ ôï áíôßóôñïöï èá óõìâåß óôï íüôéï çìéóöáßñéï. Ïé éóçìåñßåò -ç åáñéíÞ êáé ç öèéíïðùñéíÞ- êáèïñßæïõí ôçí Ýíáñîç ôçò Üíïéîçò êáé ôïõ öèéíïðþñïõ, åíþ ôá çëéïóôÜóéá -ôï èåñéíü êáé ôï ÷åéìåñéíü- ðñïóäéïñßæïõí ôçí Ýíáñîç ôïõ êáëïêáéñéïý êáé ôïõ ÷åéìþíá áíôßóôïé÷á. Ç Üíïéîç äåí Ý÷åé óôáèåñÞ çìåñïìçíßá Ýíáñîçò êáé ç ðñþôç ìÝñá ôçò ðïéêßëåé áíÜìåóá óôéò 19 (ðéï óðÜíéá), óôéò 20 (óõíÞèùò) êáé óôéò 21 Ìáñôßïõ, áíÜëïãá ìå ôï Ýôïò.  ÁÐÅ-ÌÐÅ /ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÌÐÏÕÃÉÙÔÇÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ

Ανθισμένα λουλούδια σε τοποθεσία στην πόλη του Ναυπλίου, Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017. Άρχισε και επίσημα η ‘Άνοιξη του 2017 στο βόρειο ημισφαίριο, στο οποίο ανήκει και η χώρα μας. Αντίστροφα, στο νότιο ημισφαίριο θα ξεκινήσει το φθινόπωρο. Μετά τις 20 Μαρτίου, στο βόρειο ημισφαίριο (και στην Ελλάδα) η μέρα θα μεγαλώνει συνεχώς σε βάρος της νύχτας έως το θερινό ηλιοστάσιο, ενώ το αντίστροφο θα συμβεί στο νότιο ημισφαίριο. Οι ισημερίες -η εαρινή και η φθινοπωρινή- καθορίζουν την έναρξη της άνοιξης και του φθινοπώρου, ενώ τα ηλιοστάσια -το θερινό και το χειμερινό- προσδιορίζουν την έναρξη του καλοκαιριού και του χειμώνα αντίστοιχα. Η άνοιξη δεν έχει σταθερή ημερομηνία έναρξης και η πρώτη μέρα της ποικίλει ανάμεσα στις 19 (πιο σπάνια), στις 20 (συνήθως) και στις 21 Μαρτίου, ανάλογα με το έτος. ΑΠΕ-ΜΠΕ /ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΜΠΟΥΓΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ